สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์        ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

79,750

บาท

 

 

    โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

109

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

29

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาชีพ

80

หน่วยกิต

2.2.1

ภาคทฤษฏี

53

หน่วยกิต

2.2.2

ภาคปฏิบัติ

27

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

รวม

145

หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

BI112

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

3

BI114

จุลชีววิทยาและปรสิทวิทยา

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

BI211

สรีรวิทยาของมนุษย์

3

 

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

CH121

อินทรีย์เคมีและชีวเคมี

4

 

GE106

คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน

3

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

GE111

สัจจะและบริการ

3

 

 

 

 

SN173

จริยศาสตร์และแนวคิดวิชาชีพพยาบาล

1

 

 

รวม

18

 

รวม

20

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

 

SN102

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ

2

 

 

 

 

SN103

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล

3

 

 

 

 

 

รวม

5

 

 

 

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

SN203

สารสนเทศทางการพยาบาล

2

 

SN202

 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล

2

SN206

วิทยาการระบาด

2

 

SN204

โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด

3

SN231

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

2

 

SN205

พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

2

SN242

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

2

 

SN211

การพยาบาลพื้นฐาน 1

2

SN252

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

2

 

SN212

การพยาบาลพื้นฐาน 2

2

SN253

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

3

 

SN272

กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการพยาบาล

2

SN254

การพยาบาลผู้สูงอายุ

2

 

SN278

การประเมินภาวะสุขภาพ

2

SN282

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

2

 

 

รวม

18

 

รวม

17

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

 

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

 

 

 

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

 

 

 

 

รวม

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

SN321

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

3

SN322

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

3

 

SN332

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

SN355

การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

2

 

SN342

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

3

SN362

การพยาบาลอนามัยชุมชน 2

2

 

SN354

การพยาบาลผู้ใหญ่ 3

2

SN371

การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล

2

 

SN361

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

3

SN381

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

3

 

SN386

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

3

SN387

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

3

 

 

รวม

17

 

รวม

15

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

 

SN383

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

2

 

 

 

 

SN384

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 1

3

 

 

 

 

 

รวม

5

 

 

 

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

SN463

การรักษาโรคเบื้องต้น

2

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

 

SN475

การบริหารการพยาบาล

3

SN480

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

2

 

SN476

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2

SN486

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน

2

 

SN477

การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล

1

SN488

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

1

 

SN478

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ

2

 

 

 

 

SN485

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 2

3

 

 

 

 

SN487

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

3

 

 

 

 

 

รวม

16

 

รวม

8