สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                       ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

 

ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาแรกเข้า

48,150

บาท

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1.2

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

1.3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

93

หน่วยกิต

2.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

33

หน่วยกิต

2.2

กลุ่มวิชาเอกเลือก และ หรือวิชาโท

51

หน่วยกิต

2.3

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

9

หน่วยกิต

2.3.1

ภาษาจีน

9

หน่วยกิต

2.3.2

ภาษาญึ่ปุ่น

9

หน่วยกิต

2.3.3

ภาษาเกาหลี

9

หน่วยกิต

2.3.4

ภาษาสเปน

9

หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

รวม

129

หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

FE xxx

รายวิชาเลือกเสรี

3

GE109

ภาษาอังกฤษ 2

3

 

GE101

วิถีทางสร้างปัญญา

3

GE112

สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

 

GE107

ทักษะการใช้ภาษาไทย

3

ME/FL/FE/MN

วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

3

 

GE108

ภาษาอังกฤษ 1

3

TC201

การพูด

3

 

GE111

สัจจะและบริการ

3

TC202

การอ่าน

3

 

TC103

ภาษากับการสื่อสาร

3

TC203

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

2

GE105

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

GE106

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

3

 

GE208

ภาษาอังกฤษ 3

3

GE209

ภาษาอังกฤษ 4

3

 

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

6

ME/FL/FE/MN

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

3

 

TC208

การเขียน

3

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

6

 

TC213

ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

3

TC222

วรรณกรรมเอกของไทย

3

 

 

รวม

18

 

รวม

18

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

3

ME/FE

รายวิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรี

3

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

6

 

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

6

ME/MN2

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

6

 

ME/MN2

รายวิชาเอกเลือก/วิชาโท

6

TC391

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย

3

 

TC323

วรรณกรรมปัจจุบัน

3

 

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

15

ชั้นปี

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

4

ME/FL/FE/MN

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

3

TC496

สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

9

 

ME/FL/FE/MN2

วิชาเอกเลือก/ภาษาต่างประเทศ/วิชาเลือกเสรี/วิชาโท

6

 

 

 

 

TC414

ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

3

 

 

 

 

TC425

วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม

3

 

 

 

 

 

รวม

15

 

รวม

9