คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลัก
สูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(Certificate Program for Practical Nursing)

มีโอกาสก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

  ครั้งที่ 1  

สมัครด้วยตนเอง
*พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท*
(โปรดดูเอกสารประกอบการสมัครด้านล่าง)
12 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 21 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 )

ณ สำนักงานคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย
14 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
(สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ   2. ภาษาอังกฤษ)
      23 มีนาคม 2561  เวลา 08.00 - 16.00 น.
   ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

     หมายเหตุ  - สอบข้อเขียน      เวลา 08.00 - 10.00 น.
                     - ตรวจร่างกาย      เวลา 10.00 - 12.00 น.
                     - สอบสัมภาษณ์     เวลา 13.00 - 16.00 น.

*พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาท*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2561

4 เมษายน 2561   เวลา 09.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และซื้อเครื่องแบบสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ
9 -10 เมษายน 2561   เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

หมายเหตุ - หลังจากรายงานตัวและขำระค่าลงทะเบียนเรียน
       เรียบร้อยแล้ว ให้ไปติดต่อซื้อเครื่องแบบ

        ได้ที่...
.สำนักงานคณบดี อาคารโสมสวลี
  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
    (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)


ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม และเปิดการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2561
                     1 สิงหาคม 2561  
- ปฐมนิเทศ  เวลา 08.30 - 16.00 น.
               ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน  อาคารโสมสวลี 
               คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
               มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

               (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
- จัดการเรียนการสอน
               ณ ห้อง 410 ชั้น 4   อาคารโสมสวลี      
               คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
               มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

               (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร

             
เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงไม่ซับซ้อน มีทักษะและคุณธรรมโดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีภาวะผู้นำจริยธรรม  และเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยวุฒิภาวะ ให้บริการพยาบาลโดยนำองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม


             เพื่อรับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ   
   มีดังต่อไปนี้
  1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

   หมายเหตุ - กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สามารถยื่นหลักฐานการศึกษา 5 ภาคเรียนได้
  2. ต้องเป็นผู้ที่มสัญชาติไทย  เท่านั้น  
  3. เพศชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันที่เปิดอบรม หรือวันเปิดภาคการศึกษา
  4. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
   4.1 เพศหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม        
   4.2 เพศชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคหรือภาวะต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการประกอบวิชาชีพ
   (ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน ตาไม่บอดสี ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ไม่มีโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน)

  1. สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. ตรวจร่างกาย

  1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน  Download ใบสมัคร
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน)................................................. 2 รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน............................................................. 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)............................................... 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ทางราชการออกให้
   (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล).............................................................. 1 ฉบับ
  6. ค่าสมัคร 200  บาท และค่าธรรมเนียมในการสอบ 100  บาทสมัครด้วยตนเอง ที่ ..... สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
                                 อาคารโสมสวลี   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ
                                 (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)


ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

             ระยะเวลา 1 ปี ตลอดหลักสูตร (กรุณาสอบถามได้ที่...คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค) ชำระเมื่อลงทะเบียนเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

             หากสำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว สามารถสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ...

 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค    โทร. 053 851478 ต่อ 4102, 4140    สายตรง โทร. 053 242532
 • อาจารย์ กัญญาวีร์  สิริโรจนามณี  (ผู้ประสานงาน)  โทร. 053 242532 
 • ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241

       http://nurse.payap.ac.th  และ  http://www.payap.ac.th