คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลัก
สูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(Certificate Program for Practical Nursing)

มีโอกาสก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

  ครั้งที่ 1  (คลิกที่นี่..)
  ครั้งที่ 2  (คลิกที่นี่..)

  ครั้งที่ 3   

สมัครด้วยตนเอง
*พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาท*
(โปรดดูเอกสารประกอบการสมัครด้านล่าง)
บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2562
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ สำนักงานคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
 19 มิถุนายน 2562
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
(สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ   2. ภาษาอังกฤษ)
           วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น.
                 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
      มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

หมายเหตุ
 
- สอบข้อเขียน                        เวลา 08.00 - 10.00 น.  
            *พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาท*

- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เวลา 10.30 - 16.00 น.

              *สำหรับค่าตรวจร่างกาย กรุณาดูได้จาก
               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2562

    25 มิถุนายน 2562   เวลา 09.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
และซื้อเครื่องแบบสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาฯ
27 - 28 มิถุนายน 2562   เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

หมายเหตุ - หลังจากรายงานตัวและขำระค่าลงทะเบียนเรียน
       เรียบร้อยแล้ว ให้ไปติดต่อซื้อเครื่องแบบ

        ได้ที่...
.สำนักงานคณบดี อาคารโสมสวลี
  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
    (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)


ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษา และเปิดภาคการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2562
                     1 กรกฎาคม 2562  
- ปฐมนิเทศ  เวลา 08.30 - 16.00 น.
               ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน  อาคารโสมสวลี 
               คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
               มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

               (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
- จัดการเรียนการสอน
               ณ ห้อง 410 ชั้น 4   อาคารโสมสวลี      
               คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
               มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

               (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ       
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
       แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร

             
เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงไม่ซับซ้อน มีทักษะและคุณธรรมโดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีภาวะผู้นำจริยธรรม  และเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยวุฒิภาวะ ให้บริการพยาบาลโดยนำองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม


             เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ   
   มีดังต่อไปนี้
  1. สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. ต้องเป็นผู้ที่มสัญชาติไทย  เท่านั้น  
  3. เพศชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
  4. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
   4.1 เพศหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม        
   4.2 เพศชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคหรือภาวะต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ (ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน
   ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีโรค ความพิการหรือความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ
   ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน)

  1. สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. ตรวจร่างกาย

  1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน  Download ใบสมัคร
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)............................... 2 รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน............................................................. 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)............................................... 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ทางราชการออกให้
   (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล).............................................................. 1 ฉบับ
  6. ค่าสมัคร 200  บาท และค่าธรรมเนียมในการสอบ 100  บาทสมัครด้วยตนเอง ที่ ..... สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
                                 อาคารโสมสวลี   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ
                                 (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)


ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

            ระยะเวลา 1 ปี ตลอดหลักสูตร 56,750 บาท   (ชำระเมื่อลงทะเบียนเรียน)

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

             หากสำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว สามารถสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ...

 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค    โทร. 053 851478 ต่อ 4940, 4902    สายตรง โทร. 053 242532
 • ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241

       http://nurse.payap.ac.th  และ  http://www.payap.ac.th