(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )
กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 2 พฤศจิกายน 2558 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
( ทางไปรษณีย์ - ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้าย 19 ก.พ. 59)
( ทางออนไลน์ - สุดท้ายวันที่ 19 ก.พ. 59 หมดเวลาสมัคร 17.00 น. )


สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 19 ธ.ค. 2558 - 3 ม.ค. 2559 )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
25 มีนาคม 2559
เวลาประมาณ 13.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
สอบข้อเขียน 5 วิชา
(เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์)
23 เมษายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ   อาคารผู้วินิจฉัย ชั้น 4
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  ( ฝั่งตะวันออก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
25 เมษายน 2559
เวลาประมาณ 13.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...
สอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่าน...เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์)
26 เมษายน 2559 
เวลา 08.00 น.
ณ อาคารผู้วินิจฉัย  คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  ( ฝั่งตะวันออก )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

2 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่...

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
2 - 11 พฤษภาคม 2559
  เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ  ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
ติดต่อจองหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จองด้วยตนเอง หรือ เว็บไซต์ http://homes.payap.ac.th/

-หอพักหญิง อัลฟา โทร. 053-851478 ต่อ 4605, 4606, 4608
-หอพักชาย โอเมกา โทร. 053-851478 ต่อ 4610, 4611, 4612
-บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทร. 053-851478 ต่อ 4600  
รายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาพายัพ เขตแม่คาว
สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
"Payap Freshy Preparation"

  23 - 24 กรกฎาคม 2559 - รายงานตัวเข้าหอพัก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ    
  25 - 27 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรม "Payap Freshy Preparation 2016" 

- เอกสารชี้แจงจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา   คลิกที่นี่...-
เช่น การรายงานตัวเข้าหอพัก,
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่โครงการ Payap Freshy Preparation 2016 และ
อบรม IT for Learning, การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก, การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, การประชุมผู้ปกครอง, การสมัครนักศึกษาวิขาทหาร (ชั้นปีที่ 3,4,5), การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษาชาย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
28 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.00 น.  ณ อาคารสายธารธรรม
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2559
1 สิงหาคม 2559
             แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ      
 
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
        แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
    (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559)
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
3.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น


1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
     หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
     หรือ กรอกใบสมัครออนไลน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน....................................................................... 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ด้านหน้า และด้านหลัง) ...................................... 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)........................................................... 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร(ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน เท่านั้น)  Downloadแบบฟอร์ม
ให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2559   เวลา 08.00 น.  ณ  สถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 3 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1  สมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2  สมัครด้วยการกรอกใบสมัครออนไลน  คลิกที่นี่...

ช่องทางที่ 3  สมัครทางไปรษณีย์

1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี (โดยเลือก อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก)   ดังนี้
                   3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ...

เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ :   เชียงใหม่ 50000
ชื่อผู้รับเงิน :   หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
ชื่อผู้ฝากเงิน :   ชื่อของผู้สมัคร

                              *  แล้วให้แนบธนาณัติ (ต้นฉบับ-ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัครด้วย

         หรือ   3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท กระแสรายวัน 
                           เลขที่บัญชี  468-035701-7  ( ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 )
 (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)

                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย


         หรือ   3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์
                           ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
                         *  แล้วให้แนบสำเนาสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ มาพร้อมกับใบสมัคร
                       โดยระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ ลงในสำเนาสลิปด้วย

ข้อ 4. บรรจุใบสมัคร, เอกสารการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือธนาณัติ และเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามข้อ 1, 2 และ 3
          ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")

ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

เข้าชมเว็บไซต์ตณะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ โทร.0-5385-1478 ต่อ 4203, 4204


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ