การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
 
(กรุณาอ่านรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบถ้วน และ ผู้ที่สนใจจะสมัครในสาขาวิชานี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น )
สมัครทางไปรษณีย์
ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...
1 พฤศจิกายน 2561 - 22 มีนาคม 2562
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้ายวันที่ 22 มี.ค. 2562 )

สมัครด้วยตนเอง
ณ  ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบผลการสมัคร  คลิกที่นี่...

 1 พฤศจิกายน 2561 - 29 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 15 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
5 เมษายน 2562  เวลาประมาณ 13.00 น.  
   - ทาง เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์   คลิกที่นี่...    หรือ
- ทาง เว็บไซต์ของศูนย์รับนักศึกษา   คลิกที่นี่...           
สอบข้อเขียน 5 วิชา
(เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์)
(***ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท ที่หน้าห้องสอบ
ในวันสอบข้อเขียน  โดยเตรียมเงินมาให้ครบพอดี )
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ   อาคารผู้วินิจฉัย ชั้น 4
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  ( ฝั่งตะวันออก )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562  เวลาประมาณ 16.00 น.
   - ทาง เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์   คลิกที่นี่...    หรือ
- ทาง เว็บไซต์ของศูนย์รับนักศึกษา   คลิกที่นี่...           
และติดประกาศบอร์ด หน้าคณะเภสัชศาสตร์
อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ( ฝั่งตะวันตก)
สอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่าน...เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
ตามหัวข้อด้านล่าง)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 
เวลา 08.00 น.
ณ   อาคารผู้วินิจฉัย ชั้น 4
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  ( ฝั่งตะวันออก )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
( สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า )

1 พฤษภาคม 2562  เวลาประมาณ 13.00 น.
   - ทาง เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์   คลิกที่นี่...    หรือ
- ทาง เว็บไซต์ของศูนย์รับนักศึกษา   คลิกที่นี่...           
และติดประกาศบอร์ด หน้าคณะเภสัชศาสตร์
อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ( ฝั่งตะวันตก)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

แบบฟอร์มการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
(กรณีที่ต้องการรายงานตัวทางไปรษณีย์)
  Download ที่นี่
1 - 17 พฤษภาคม 2562
  เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อจองหอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
จองด้วยตนเอง หรือ เว็บไซต์ http://homes.payap.ac.th/

-หอพักหญิง อัลฟา โทร. 053-851478 ต่อ 4605, 4606, 4608
-หอพักชาย โอเมกา โทร. 053-851478 ต่อ 4610, 4611, 4612
-บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทร. 053-851478 ต่อ 4600  
     - ดูรายละเอียด คลิกที่นี่...-

- คู่มือหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว   คลิกที่นี่...-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง -
 มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562
3 มิถุนายน 2562

       

แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ      
 
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
        แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ


1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
      จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า)
     - กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน  ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     - กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
      (หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2562 หรือสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2562
                             ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 )

2.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
      เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่า
      เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น
       หมายเหตุ:- ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอาการตาพร่องสี
                            จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อ
                            ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน  เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้

4.  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี


1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     อ.เมือง จ.เชียงใหม
่     หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง) ................................. 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี).................................................................. 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. *** ค่าธรรมเนียมการสอบ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
     (หมายเหตุ - ชำระเงินที่หน้าห้องสอบ ในวันสอบข้อเขียน โดยเตรียมเงินมาให้ครบพอดี)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร์ (ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน เท่านั้น)  Downloadแบบฟอร์ม
3. ใบรับรองการตรวจสุขภาพจิด โดยจิตแพทย์  

* ให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 08.00 น.  ณ  สถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

หมายเหตุ- หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 053 241255, 053 851478 ต่อ 4203, 4213

   สามารถเลือกสมัครในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ใน 2 ช่องทาง   ดังต่อไปนี้...
ช่องทางที่ 1  กรณีสมัครด้วยตนเอง

......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่...
           ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                 ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  โทร. 053 851478 - 86    ต่อ 240, 241

ช่องทางที่ 2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์    ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 1. การกรอกใบสมัคร  โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

ขั้นตอนที่ 3. บรรจุใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัคร
                
ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่ 1, 2       ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และ จ่าหน้าซองส่งไปที่...

  ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")

ประมาณการอัตราค่าลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ( รวมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297
สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833

เข้าชมเว็บไซต์ตณะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ โทร.0-5385-1478 ต่อ 4203, 4204


แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com