ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ - โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็นเพียงแบบจำลอง
                เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

    ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ/แต่ละสาขาวิชา/แต่ละบุคคล 
โดยต้องได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ภายใต้การดูแลของคณะและสาขาวิชานั้น ๆ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

วิทยาลัยดุริยศิลป์

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ