มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านโครงการโควตาโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ครูแนะแนวของโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ และทางโรงเรียนจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยพายัพ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัน เวลา และสถานที่

ผู้ดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโควตาโรงเรียน ไปยังโรงเรียน-ครู-นักเรียน
***หนังสือเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษา - โครงการโควตาโรงเรียน - แบบแจ้งรายชื่อฯ Download

ตุลาคม – ธันวาคม 2555

ศูนย์รับนักศึกษาส่งหนังสือแจ้งฯ

รับสมัคร และคัดเลือก
(ยกเว้นค่าสมัคร ไม่ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

2  - 25 มกราคม  2556

ครูแนะแนวของโรงเรียน

ส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียนคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยพายัพ

28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2556

ครูแนะแนวของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th

15  กุมภาพันธ์  2556

มหาวิทยาลัยพายัพ

รายงานตัวชำระค่าประกันการสละสิทธิ์

18 - 28  กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 นิติศาสตร์

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ

เศรษฐศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ และคริสต์ศาสนศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยวิธีรับตรง โดยจะมีการการสอบคัดเลือกตามกำหนดการแต่ละคณะ/สาขาวิชาต่อไป

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกแผนการเรียน
2. ผลการศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
คุณสมบัติเฉพาะทาง
-
ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
-ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต


1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต  ( หมดเขต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 )
2. สั่งพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ แล้วติดรูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป บนใบสมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................................................  จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ครบ  5  ภาคเรียน................................................................. จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ที่ทางราชการออกให้ (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือหนามสกุล)........ จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)


1. เตรียมใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบสมัครที่ครูแนะแนวของโรงเรียน
3. ครูแนะแนวเป็นผู้คัดเลือก จำนวน 15  คน และส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยพายัพ
4. มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th


1. ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สมัครฟรี)
2. ไม่ต้องใช้ผลคะแนน O-net  GAT   PAT
3. ไม่ต้องสอบข้อเขียนและไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
4. หากมีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนละ 40,000.- บาท ) คลิกดูรายละเอียด

นอกจากการสมัครผ่านโครงการโควตาโรงเรียน ยังมีการรับสมัครผ่านช่องทางอื่น ๆ อีก ได้แก่
สมัครผ่านระบบโควตาภูมิภาค
สมัครผ่านระบบกลางแอดมิชชั่น ร่วมกับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สมัครตรง (รับตรง) ที่ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

ประมาณการค่าลงทะเบียนเรียน (รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แบบเหมาจ่าย ) และอัตราค่าหอพัก คลิกดูรายละเอียด


ทุนส่งเสริมการศึกษา 1 ปีการศึกษา ทุนละ 40,000.- บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม