ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรไทย)  แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.-

          1. ทุนส่งเสริมการศึกษา    (หมดเขต 30 มิถุนายน 2560)
          2. ทุนคณะนิติศาสตร์       
(หมดเขต 30 มิถุนายน 2560)
          3. ทุนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน      
(หมดเขต 12 กรกฎาคม 2560)
          4. ทุนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น    
(หมดเขต 12 กรกฎาคม 2560)
          5. ทุนคณะเศรษฐศาสตร์                           
(หมดเขต 12 กรกฎาคม 2560)      

          6. ทุนคณะวิทยาศาสตร์                           (หมดเขต 27 กรกฎาคม 2560)    

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องรายงานตัว และชำระเงินทั้งจำนวน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)
  • ผู้สมัครและรายงานตัว จะต้องสำเร็จการศึกษาจาก ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 (ล่าสุด ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น)
  • ผู้สมัครจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น
  • ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
  • ผู้สมัครที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...สำนักทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
  • ผู้สมัครที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
  • ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
  • ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา ตามเบอร์โทร.ด้านล่าง

ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2560


  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ