ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561
                                                   สำหรับระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรไทย) 

แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.-


  1. ทุนการศึกษา สัจจะ-บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9                    (หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  2. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  3. ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย     
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  4. ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงาน หรือสถาบันที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  5. ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง         
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
         ทุนเรียนดีเยี่ยม  (GPA  3.50 - 4.00)
         ทุนเรียนดี        (GPA  3.00 - 3.49)

  6. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ   
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  7. ทุนพี่น้องบุนนาค    
                   (หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  8. ทุนบุตรของบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล  
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
  9. ทุนนักกีฬา
                               (หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
10. ทุนความสามารถพิเศษ               
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
11. ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ   
(หมดเขต 31 มีนาคม 2561)
12. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
       
(ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
13. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียนที่ไม่ได้สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
       
(ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)      

         

หมายเหตุ

 • ผู้ขอรับทุน จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อ และผ่านการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ และได้รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวนแล้ว เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น
  (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)
       
 • ผู้ขอรับทุน ต้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจาก ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 (ล่าสุด ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น)
 • ผู้ขอรับทุน เป็นผู้ที่มีสัญชาติใดก็ได้ แต่ต้องศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย เท่านั้น
 • ผู้สมัครที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...สำนักทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
 • ผู้สมัครที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท จะยกเว้นสำหรับคณะเภสัชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค,
  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และในบางสาขาวิชา
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา ตามเบอร์โทร.ด้านล่าง

ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2560


  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ