ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2562
                                                   สำหรับระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรไทย) 

แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.-

ประเภททุน
หมดเขตขอรับทุน
1. ทุนการศึกษา สัจจะ-บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9
31 มีนาคม 2562
2. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
31 มีนาคม 2562
3. ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
31 มีนาคม 2562
4. ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงาน หรือสถาบันที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
31 มีนาคม 2562
5. ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง
     ทุนเรียนดีเยี่ยม  (GPA  3.50 - 4.00)
     ทุนเรียนดี         (GPA  3.00 - 3.49)
31 มีนาคม 2562
6. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
31 มีนาคม 2562
7. ทุนพี่น้องบุนนาค
31 มีนาคม 2562
8. ทุนบุตรของบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล
31 มีนาคม 2562
9. ทุนนักกีฬา
31 มีนาคม 2562
10. ทุนความสามารถพิเศษ
31 มีนาคม 2562
11. ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ
31 มีนาคม 2562
12. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานสังกัดสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย
- ไม่มีกำหนดเวลา -
13. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียนที่ไม่ได้สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
- ไม่มีกำหนดเวลา -
             *** ทุนแต่ละประเภท มีจำนวนจำกัด ***

หมายเหตุ

 • ผู้ขอรับทุน จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อ และผ่านการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ และได้รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวนแล้ว เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น
  (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)     
 • ผู้ขอรับทุน ต้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจาก ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 (คาดว่าจะเรียนจบ หรือเรียนจบในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น)
 • ผู้ขอรับทุน เป็นผู้ที่มีสัญชาติใดก็ได้ แต่ต้องศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย เท่านั้น
 • ผู้สมัครที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
 • ผู้สมัครที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท จะยกเว้นสำหรับคณะเภสัชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค,
  และในบางสาขาวิชา
 • ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
1) งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ   โทร. 053 851478 ต่อ 7832
2) ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241

ข้อมูล ณ 10 มกราคม 2562


  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com