หลักสูตรระดับ :
ตารางแสดงคุณสมบัติผู้สมัคร ทั้งหมด 20 หลักสูตร / สาขา  
ที่หลักสูตร / สาขาวิชา การรับสมัครหมายเหตุ
1 การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
2 การจัดการ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
3 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
4 การตลาด (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
5 การบัญชี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
6 คริสต์ศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= ไม่เปิดรับสมัคร เทอม 2/2560
7 จิตวิทยา (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
8 ดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= ไม่เปิดรับสมัคร เทอม 2/2560
9 นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
10 นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
11 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= ไม่เปิดรับสมัคร เทอม 2/2560
12 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
13 ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
14 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
15 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
16 เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 6 ปี) ปิดรับสมัคร<= ไม่เปิดรับสมัคร เทอม 2/2560
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
19 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
20 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปิดรับสมัคร<= เทอม 2/2560 กรุณาสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 245607
คลิกที่ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาเพื่อดูคุณสมบัติผู้สมัครสำหรับแต่ละสาขา
 
สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (50000) โทร. 053-851478 ต่อ 240,241